top of page
kobu-agency-7okkFhxrxNw-unsplash.jpg

ข่าวสารประกันภัย

ข่าวสาร ที่จะทำให้ท่านได้รับรู้และทันเหตุการณ์ข่าวอุตสาหกรรมประกันภัย และการลงทุน ที่ได้รับการประมวลผล บันทึก จัดพิมพ์ ในรูปแบบของสื่อต่างๆ จากสถาบันและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ถูกคัดกรองและนำมาเผยแพร่ เพื่อให้ท่านได้รู้ถึงข่าวสารได้ทันท่วงที

ข่าว256.jpg

คณะกรรมการ ก.ต.ท. เห็นชอบการออกเกณฑ์รองรับ SME – Startup เสนอขาย “ตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืน” และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการของบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) มีมติเห็นชอบการออกหลักเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้านความยั่งยืนผ่านช่องทาง crowdfunding และการเสนอขายในวงจำกัด เพื่อเปิดโอกาสการระดมทุนให้กับ SME และ Startup มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านความยั่งยืน และมีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เพื่อยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน โดยยังคงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม

ข่าว255.jpg

ก.ล.ต. แจ้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อตกลงส่วนบุคคลภายใต้โครงการ ZipUp+

สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งข้อสังเกตต่อบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) เกี่ยวกับข้อตกลงส่วนบุคคลภายใต้โครงการ ZipUp+ ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ (กลุ่ม Zipmex) และขอให้ลูกค้าที่เข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ภายใต้โครงการ ZipUp+ (ลูกค้า) พิจารณาข้อตกลงที่บริษัทเสนอให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ พร้อมทั้งขอให้ Zipmex นำข้อสังเกตข้างต้นไปดำเนินการโดยเร็วต่อไป เพื่อให้การดำเนินการของ Zipmex และกลุ่ม Zipmex มีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

ข่าว_254.jpg

ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการ EARTH 7 ราย ต่อ DSI กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และกรณีไม่ชี้แจงตามประเด็นที่ ก.ล.ต. ให้ชี้แจง

ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) 7 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในความผิดรวม 2 กรณี ได้แก่ (1) กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นเหตุให้ EARTH ได้รับความเสียหายหรือทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ และ (2) กรณีไม่ชี้แจงตามประเด็นที่ ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ชี้แจง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

253_A.jpeg

คปภ.ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยเร่งด่วน กรณี “เรือหลวงสุโขทัย” ล่มกลางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากกรณี “เรือหลวงสุโขทัย” ประสบเหตุน้ำเข้าเรือเนื่องจากคลื่นลมแรง ขณะทำการลาดตระเวนอยู่บริเวณแบริ่ง 090 ระยะ 20 ไมล์ จากท่าเรืออำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้มีน้ำทะเลบางส่วนไหลเข้าระบบเครื่องไฟฟ้าผ่านท่อไอเสียข้างเรือจนเครื่องไฟฟ้าดับ เครื่องจักรใหญ่หยุดทำงาน เป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมเรือได้ จนทำให้เรือเอียงและอับปางลงใต้ทะเล

252_A.jpg

คปภ.ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนอุ่นใจด้วยความคุ้มครองด้านประกันภัย

คปภ. ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนอุ่นใจด้วยความคุ้มครองด้านประกันภัย • เปิดตัว 2 กรมธรรม์ใหม่ “ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) ระยะเวลา 30 วัน คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท และ “ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจบ้านปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์)” ระยะเวลา 30 วันคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท พร้อมจัดกิจกรรมต้นแบบ “ขึ้นเหนือ ล่องใต้ ไปอีสาน ไปทะเลตะวันตก”

251_A.jpeg

ไทยประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนายทะเบียนประกันภัยอาเซียนประจำปี 2565 ครั้งที่ 25 (25th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting หรือ AIRM) ซึ่งเป็นการประชุมระดับภูมิภาคระหว่าง regulators ด้านประกันภัยของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

bottom of page