top of page
ข่าว249.jpg

ก.ล.ต. ร่วมมือกับ CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ จัดงานสัมมนาแนวทางการนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ในการจัดทำบทวิเคราะห์หุ้น

ก.ล.ต. ร่วมมือกับ CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ (CFA Society Thailand) จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวขอ “Guidelines for ESG Integration in Equity Analysis and Presentation in Analyst Research Reports” เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนมีแนวปฏิบัติในการนำข้อมูล ESG ไปใช้ประกอบ การวิเคราะห์หุ้นและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ด้าน ESG ระหว่าง ก.ล.ต. CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ โดย ก.ล.ต.

 

มุ่งเน้นการวางพื้นฐานให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นำปัจจัยด้าน ESG ไปใช้ในการประกอบธุรกิจซึ่งรวมถึงการออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ CFA Institute ได้สนับสนุนการจัดทำแนวปฏิบัติ (Guideline) ในการนำปัจจัย ESG มาใช้ในการวิเคราะห์หุ้น เพื่อให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ รวมทั้งได้สนับสนุนวิทยากรผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ มาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนาส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ว่า “ปัจจุบัน ESG ถือเป็นแนวโน้มและประเด็นสำคัญในระดับสากล และช่วยให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างการตระหนักรู้และการทำให้เกิดการปฏิบัติได้จริง และยินดีสนับสนุนการออกแนวปฏิบัติในการนำปัจจัย ESG มาใช้ในการวิเคราะห์หุ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซึ่งมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่ข้อมูลด้านยั่งยืน มีแนวทางในการนำข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไปประกอบการวิเคราะห์หุ้นและจัดทำบทวิเคราะห์ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และเสริมสร้างระบบนิเวศการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”

Mr. Paul P. Andrews กรรมการผู้จัดการจาก CFA Institute กล่าวว่า “การวิเคราะห์ ESG นั้น มีความสำคัญต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั่วโลกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรัฐบาล เจ้าของทรัพย์สิน และผู้ลงทุนพิจารณาผลกระทบของปัจจัย ESG ต่อการลงทุนและตลาดทุนของตนเอง ในขณะที่คุณภาพและปริมาณของข้อมูล ESG ยังคงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรฐานการรายงานที่ชัดเจนและสม่ำเสมอยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น ทาง CFA Institute ยินดีที่จะร่วมมือกับ ก.ล.ต. เพื่อพัฒนาแนวทางสำหรับการผนวกเรื่อง ESG ในการวิเคราะห์หุ้น โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับปรุงการวิเคราะห์พื้นฐานและตัวเลือกการลงทุนที่นักลงทุนตัดสินใจใน

แต่ละวัน”

 

นายศรชัย สุเนต์ตา อุปนายก สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “สมาคม ซีเอฟเอ ไทย มีส่วนช่วยผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทไทยตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มีธรรมาภิบาล ในการบริหารธุรกิจ ที่ส่งผ่านคุณค่าไปยังนักลงทุนและส่งผลต่อธุรกิจให้ยั่งยืนในระยะยาว”

 

ที่มา: https://fot46

ขอขอบคุณ:  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

bottom of page