top of page

ลงทะเบียน

โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เพศ

ข้าพเจ้ารับทราบดีว่าการให้ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อการเก็บข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมทีมงานของ บริษัทโอซอมเม่ จำกัด ทางสำนักงานตัวแทนจะไม่นำข้อมูลนี้ไปใช้ในทางการตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไว้

ข้อมูลของข้าพเจ้าจะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เผยแพร่หรือจำหน่ายให้แก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาด ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำลายภายใน 45 วันหลังจากที่ข้าพเจ้าให้ข้อมูลไป เว้นเสียแต่ว่าข้าพเจ้าแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เก็บรักษาไว้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลของข้าพเจ้าเองในอนาคต

ขอบคุณสำหรับข้อมูลของท่าน

ทางทีมงานจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

bottom of page